Rijksuniversiteit Groningen / Digitalisering op verzoek
 
FranciscoVerdugo-vp.jpg
English | Nederlands

Francisco Verdugo : Verslag over mijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595).

(2009) Broek, Jan Frans Joseph van den

Spaanse tekst, naar de editie van Henri Lonchay uit 1899 opnieuw uitgegeven door Jan van den Broek.Ten geleide
Verdugo’s herinneringen aan zijn periode als gouverneur in de noordoostelijke Nederlandse gewesten zijn door ondergetekende vertaald en van een inleiding en commentaar voorzien. Dit werk is door de Stichting Groninger Historische Publicaties uitgegeven onder de titel Voor God en mijn koning, Het verslag van kolonel Francisco Verdugo over zijn jaren als legerleider en gouverneur namens Filips II in Stad en Lande van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Lingen (1581-1595).

Ik ben voor mijn vertaling uitgegaan van de Spaanse tekst die Henri Lonchay in 1899 te Brussel heeft uitgegeven. Deze Belgische archivaris heeft voor zijn editie gebruik gemaakt van enige oude uitgaven en een enkel manuscript. Sinds Lonchays boek zijn nog een paar andere handschriften tevoorschijn gekomen. Dat betekent dat er wellicht materiaal genoeg is voor een nadere reconstructie van de geschiedenis van de tekst en voor een nieuwe tekstkritische uitgave.

De hier gepresenteerde tekst van Verdugo’s memoires heeft echter niet de pretentie een nieuwe stap te zijn in de wetenschappelijke bestudering van Verdugo’s tekst. Hij is bedoeld voor degenen die naast de door mij gemaakte vertaling ook de Spaanse tekst willen raadplegen die ik heb gebruikt. Deze is vrijwel geheel identiek aan die van Lonchays uitgave—met inbegrip van de door hem zelf gesignaleerde en verbeterde errata. Slechts op een beperkt aantal plaatsen heb ik gemeend aan een andere lezing de voorkeur te moeten geven.

Een lijst van de afwijkingen van Lonchays tekst vindt men in Bijlage I. Ze worden ook in de voetnoten gesignaleerd. De door Lonchay uitgegeven tekst wijkt op verschillende punten af van de oudere uitgaven. In Bijlage II zijn de woorden of passages opgegeven waarmee
Lonchay de tekst van die oudere uitgaven heeft aangevuld, met—waar nodig en mogelijk—enig commentaar. De betreffende passages zijn in de vertaling in een minder vet lettertype afgedrukt. In de hier gepubliceerde Spaanse tekst zijn ze herkenbaar doordat ze in ‘grijstoon’ zijn gezet.
Om vergelijking tussen de Spaanse tekst en de Nederlandse vertaling gemakkelijker te maken heb ik in beide de paginering van Lonchay aangehouden (vet tussen vierkante haken) en de tekst op dezelfde manier in alinea’s ingedeeld.

Jan van den Broek
Groningen, voorjaar 2009
Francisco Verdugo in PDF Formaat

Gebruik a.u.b. deze link om te verwijzen naar dit document:
http://irs.ub.rug.nl/ppn/320428370

Meer informatie in de catalogus
Meer informatie in Picarta

[print]Afdrukken op bestelling.
 
To top